Polityka prywatności danych osobowych

[www.carbometal.pl]

z dnia [25.05.2018]

§1
Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu prowadzonego pod nazwą [CARBOMETAL Rafał Zawadowicz, www.carbometal.pl] jest [CARBOMETAL Rafał Zawadowicz, Imbirowa 23, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 9490454410]
2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2
Stosowane definicje

1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem [www.carbometal.pl] za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter), wysłać zapytanie ofertowe lub poprosić o kontakt.
b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: CARBOMETAL Rafał Zawadowicz
c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
d) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu
Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
e) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.„RODO w Twojej firmie”

§3
Cele przetwarzania danych

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. [złożenia i realizacji zamówienia, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, omówienia konsultacji lub wizyty, realizacji umowy w zakresie……..etc.]
b) udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej / prawnej,
c) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
d) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
e) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail
podany przez Użytkownika, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
f) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
2. Podanie danych jest niezbędne dla dokonania realizacji zlecenia, wykonania umowy, a także udzielenia odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4
Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
[usuń te, które nie występują w Twoim przypadku]
a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
b) podanie danych do przygotowania oferty i/lub zawarcia umowy, przesłania zamówienia,
c) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.„RODO w Twojej firmie”

§5
Zakres przetwarzanych danych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
b) wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
c) przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, etc.

§6
Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a) przez okres trwania zawartej umowy,
b) przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
d) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
a) hostingu strony www,
b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
c) prowadzenia obsługi księgowej,
d) prowadzenia obsługi biurowej,
e) brokera usług kurierskich,
f) droppshippingu i obsługi zamówień.„RODO w Twojej firmie”
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi transportowe / kurierskie i pocztowe.
3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§8
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego,
a także ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.„RODO w Twojej firmie”

§9
Polityka cookies

1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb jego Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
3. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, jeśli rejestruje się w Serwisie,
d) w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
5. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych Serwisu na stronie Serwisu zainstalowano:
e) Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach.
6. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
7. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron Serwisu.
8. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies Serwisu może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).
9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
10. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.„RODO w Twojej firmie”

§10
Postanowienia końcowe

1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
3. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie administratora danych, dlatego zaleca się Użytkownikom każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.