• Grafit naturalny / syntetyczny,
  • Koks naftowy
  • Baryt